ข่าวด่วน

ผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

หรือ
เลขประจำตัวชั้นห้องเลขที่คะแนนที่ได้

ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบประกาศผลสอบผ่านระบบออนไลน์

ดังนั้นการประกาศผลสอบกลางภาค 1/2560

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลสอบผ่านทางประกาศของโรงเรียนเท่านั้น

หมายเหตุ

1. นักเรียนที่ติด 888 และ XXX และไม่มีรายชื่อให้มายื่นคำร้องขอทราบคะแนน ที่งานทะเบียน-วัดผล

ภายในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม   2560

ก่อนเวลา 12.00 น.

(ถ้าไม่มายื่นภายในเวลาที่กำหนด คะแนนสอบจะเป็น 0 ทันที)

2. นักเรียนที่ได้คะแนน 999 หมายถึง นักเรียนขาดสอบ ให้ติดต่อขอสอบได้ที่งานทะเบียน-วัดผล