ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณัฐญา สุขรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.ดรุณี หาญกิตติสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมนทกานติ เตชะสวัสดิ์วิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมพร นกบิน
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ชูสิน เรืองหิรัญ
ครูชำนาญการ

น.ส.นพวรรณ บ่วงนาวา
ครูชำนาญการ

นางพวงองุ่น สีหาวงษ์
ครูชำนาญการ

น.ส.พรรณี บุญสิริยะ
ครูชำนาญการ

น.ส.จิราพร ไพรเขต
ครู

นายรัฐภูมิ ฉัตรวิโรจน์
ครู

น.ส.ศรีรัตน์ ประทุมโพธิ์
ครู

น.ส.ชไมพร เชื้อดวงผูย
ครู

น.ส.วรางคณา ภูพานเพชร
ครู

น.ส.ศิรินทิพย์ เตียวสกุล
ครู

น.ส.กนกวรรณ ลาภประกอบกิจ
ครูผู้ช่วย

น.ส.จันธิมา ใจวงค์
ครูผู้ช่วย

น.ส.ลลิตา ลออเอี่ยม
ครูผู้ช่วย

น.ส.กมลชนก ชื่นมนุษย์
ครูผู้ช่วย