ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายตปนิธิ ทองนาคทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิรเดช สังข์ขาล
ครูชำนาญการ

นายวิษณุ กลีบรักซ้อน
ครู

น.ส.ศุภพิชญ์ ธำรงเวชช
ครู

น.ส.ธนภร ไชยต้นเทือก
ครูผู้ช่วย