ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.จันทร์เพ็ญ พรสี่ภาค
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.กาญจนา แสงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทราวดี ศุภโชคพาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.เซียดฟ้า เสรีรัตนเกียรติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทองทิพย์ ตระกูลพัว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิตยา ธนากิจเจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรจนา กิติศรีวรพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.มุทิตา กกแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิมพ์นดา ตาทอง
ครูชำนาญการ

น.ส.จิรัชชา ขวัญผิว
ครู

น.ส.ดวงรัตน์ สายประดิษฐ์
ครู

น.ส.ปราณี พรหมบุตร
ครู

นางสายเงิน กองก่ำ
ครู

นางสุภาภรณ์ สิงห์หัน
ครู

น.ส.รัชดาภรณ์ สามพรม
ครู

นายศิริเดช เทพศิริ
ครู

น.ส.อภิญญา จันทรัศมี
ครู

นางกฤษณา รุ่งเรือง
ครู