ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุชาดา ด้วงบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพัชรินทร์ เหมะธุลิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมะลิวัลย์ บุญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิภาดา เลิศสุริยะกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สารภี รัตนวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.อรอนงค์ บำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ปนัดดา ทุมดี
ครูชำนาญการ

น.ส.เบญจรัตน์ สาระภักดี
ครู

น.ส.ภัชธีญา จันทร
ครู

นายธนเศรษฐ์ สังข์กลาง
ครู

ธนศักดิ์ แสนสำราญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

น.ส.นันทิดา เลิศงาม
ครู

น.ส.สุภาวดี สีใส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายปิติภัทร แพงคูณ
ครูผู้ช่วย

น.ส.อารียา คุ้มฉัยยา
ครูผู้ช่วย

นายปณชัย ฉ่ำเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7