ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนสอบเข้าใหม่)
1.การรายงานตัวและมอบตัว
2.กรอกและพิมพ์ใบมอบตัว
3.นักเรียนรับหนังสือเรียนในวันรายงานตัวและมอบตัว
4.เอกสารการรายงานตัวและมอบตัว
5.ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา