ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.ตารางกำหนดการ
2.กรอกและพิมพ์ใบมอบตัวบนเว็บไซต์
3.รับหนังสือในวันรายงานตัวและมอบตัว
4.เอกสารการรายงานตัวและมอบตัว
5.ชำระเงินบำรุงการศึกษา