ข่าวด่วน

ผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

หรือ
เลขประจำตัวชั้นห้องเลขที่คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

1. นักเรียนที่ติด 888 และ XXX และไม่มีรายชื่อให้มายื่นคำร้องขอทราบคะแนน ที่งานทะเบียน-วัดผล

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ก่อนเวลา 12.00 น.

(ถ้าไม่มายื่นภายในเวลาที่กำหนด คะแนนสอบจะเป็น 0 ทันที)

2. นักเรียนที่ได้คะแนน 999 หมายถึง นักเรียนขาดสอบ ให้ติดต่อขอสอบได้ที่งานทะเบียน-วัดผล

*โรงเรียนจะประกาศคะแนนสอบปลายภาค(ปรนัย)  

ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.

เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการสอบและจัดทำ    คะแนนสอบปลายภาค

(ข้อสอบที่เป็นอัตนัย)