ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารนิเทศการจัดการเรียนรู้ 1-64
แบบฟอร์มPLC 1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 84.39 KB 44148
แบบฟอร์มสรุปผลการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 83.6 KB 44136
เอกสารประกอบการนิเทศ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.92 KB 44495
เอกสารนิเทศการจัดการเรียนรู้ 2-63
(เฉพาะงานนิเทศกลุ่มสาระฯ)แบบสรุปผลคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 83.2 KB 48127
ตัวอย่างเล่มรายงาน นิเทศ 2-63 Word Document ขนาดไฟล์ 95.52 KB 48122
ตัวอย่างเล่มรายงาน นิเทศ 2-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.65 KB 48450
เครื่องมือการนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.74 KB 48152
(เฉพาะงานนิเทศกลุ่มสาระฯ)แบบสรุปผลคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.47 KB 48268
เอกสารประเมิน ว.21
ฟอร์ม-PLC-2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 79.29 KB 49983
ตัวอย่างการบันทึก-PLCActive Learning Word Document ขนาดไฟล์ 38.33 KB 49040
ตัวอย่าง.เอกสารบันทึกข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 44.81 KB 48232
ตัวอย่างปฏิทินการพัฒนาบทเรียนร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 21.28 KB 48254
ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 38.32 KB 48314
เอกสารประเมิน ว.21 48300
ประกาศโรงเรียน
ประกาศปฏิทินเปิดเรียน เดือนมีนาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.8 KB 48272
หนังสือแจ้ง ผปค.การจัดเรียนชดเชย 2-20 ธ.ค.62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.42 KB 48182
เอกสารลงทะเบียนเรียนเสริมวันเสาร์
03 หนังสือแจ้ง ผปค. สมัครเรียนวันเสาร์ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.75 KB 48204
02 ใบสมัครเรียนวันเสาร์ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.13 KB 48436
01 ปฏิทินการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ เทอม 2-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.79 KB 48386
อื่นๆ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล SAR Word Document ขนาดไฟล์ 322 KB 48291
ขั้นตอนการกรอกคะแนนผ่านเว็บไซต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.11 KB 48401
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 368 KB 48220
คู่มือการPrintชาระเงินบารุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 690.19 KB 48383
Pretest 2020 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.98 KB 48396