ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารนิเทศการจัดการเรียนรู้ 1-64
แบบฟอร์มPLC 1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 84.39 KB 44402
แบบฟอร์มสรุปผลการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 83.6 KB 44333
เอกสารประกอบการนิเทศ 1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.92 KB 44652
เอกสารนิเทศการจัดการเรียนรู้ 2-63
(เฉพาะงานนิเทศกลุ่มสาระฯ)แบบสรุปผลคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 83.2 KB 48245
ตัวอย่างเล่มรายงาน นิเทศ 2-63 Word Document ขนาดไฟล์ 95.52 KB 48257
ตัวอย่างเล่มรายงาน นิเทศ 2-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.65 KB 48571
เครื่องมือการนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.74 KB 48267
(เฉพาะงานนิเทศกลุ่มสาระฯ)แบบสรุปผลคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.47 KB 48385
เอกสารประเมิน ว.21
ฟอร์ม-PLC-2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 79.29 KB 50111
ตัวอย่างการบันทึก-PLCActive Learning Word Document ขนาดไฟล์ 38.33 KB 49170
ตัวอย่าง.เอกสารบันทึกข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 44.81 KB 48365
ตัวอย่างปฏิทินการพัฒนาบทเรียนร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 21.28 KB 48369
ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 38.32 KB 48430
>เอกสารประเมิน ว.21 48429
ประกาศโรงเรียน
ประกาศปฏิทินเปิดเรียน เดือนมีนาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.8 KB 48443
หนังสือแจ้ง ผปค.การจัดเรียนชดเชย 2-20 ธ.ค.62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.42 KB 48317
เอกสารลงทะเบียนเรียนเสริมวันเสาร์
03 หนังสือแจ้ง ผปค. สมัครเรียนวันเสาร์ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.75 KB 48355
02 ใบสมัครเรียนวันเสาร์ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.13 KB 48551
01 ปฏิทินการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ เทอม 2-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.79 KB 48501
อื่นๆ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล SAR Word Document ขนาดไฟล์ 322 KB 48443
ขั้นตอนการกรอกคะแนนผ่านเว็บไซต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.11 KB 48515
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 368 KB 48419
คู่มือการPrintชาระเงินบารุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 690.19 KB 48552
Pretest 2020 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.98 KB 48562