ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารนิเทศการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างเล่มรายงาน นิเทศ 2-63 Word Document ขนาดไฟล์ 95.52 KB 6
ตัวอย่างเล่มรายงาน นิเทศ 2-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.65 KB 7
เครื่องมือการนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.74 KB 6
(เฉพาะงานนิเทศกลุ่มสาระฯ)แบบสรุปผลคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.47 KB 4
เล่มรายงานนิเทศการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 106.82 KB 25
เล่มรายงานนิเทศการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.03 KB 19
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.33 KB 25
เอกสารประเมิน ว.21
ตัวอย่างการบันทึก-PLCActive Learning Word Document ขนาดไฟล์ 38.33 KB 93901
ตัวอย่าง.เอกสารบันทึกข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 44.81 KB 94121
ตัวอย่างปฏิทินการพัฒนาบทเรียนร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 21.28 KB 93831
ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 38.32 KB 93826
เอกสารประเมิน ว.21 93875
ประกาศโรงเรียน
ประกาศปฏิทินเปิดเรียน เดือนมีนาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.8 KB 3
หนังสือแจ้ง ผปค.การจัดเรียนชดเชย 2-20 ธ.ค.62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.42 KB 93737
เอกสารลงทะเบียนเรียนเสริมวันเสาร์
03 หนังสือแจ้ง ผปค. สมัครเรียนวันเสาร์ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.75 KB 93743
02 ใบสมัครเรียนวันเสาร์ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.13 KB 93724
01 ปฏิทินการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ เทอม 2-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.79 KB 93740
อื่นๆ
ขั้นตอนการกรอกคะแนนผ่านเว็บไซต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.11 KB 27542
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 368 KB 27607
คู่มือการPrintชาระเงินบารุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 690.19 KB 93935
Pretest 2020 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.98 KB 94098