ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารนิเทศการจัดการเรียนรู้
(เฉพาะงานนิเทศกลุ่มสาระฯ)แบบสรุปผลคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 83.2 KB 20364
ตัวอย่างเล่มรายงาน นิเทศ 2-63 Word Document ขนาดไฟล์ 95.52 KB 20461
ตัวอย่างเล่มรายงาน นิเทศ 2-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.65 KB 20394
เครื่องมือการนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.74 KB 20390
(เฉพาะงานนิเทศกลุ่มสาระฯ)แบบสรุปผลคะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.47 KB 20339
เอกสารประเมิน ว.21
ฟอร์ม-PLC-2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 79.29 KB 20448
ตัวอย่างการบันทึก-PLCActive Learning Word Document ขนาดไฟล์ 38.33 KB 34382
ตัวอย่าง.เอกสารบันทึกข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 44.81 KB 34420
ตัวอย่างปฏิทินการพัฒนาบทเรียนร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 21.28 KB 34129
ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 38.32 KB 34122
เอกสารประเมิน ว.21 34164
ประกาศโรงเรียน
ประกาศปฏิทินเปิดเรียน เดือนมีนาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.8 KB 20311
หนังสือแจ้ง ผปค.การจัดเรียนชดเชย 2-20 ธ.ค.62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.42 KB 34021
เอกสารลงทะเบียนเรียนเสริมวันเสาร์
03 หนังสือแจ้ง ผปค. สมัครเรียนวันเสาร์ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.75 KB 34028
02 ใบสมัครเรียนวันเสาร์ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.13 KB 34012
01 ปฏิทินการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ เทอม 2-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.79 KB 34030
อื่นๆ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล SAR Word Document ขนาดไฟล์ 322 KB 20658
ขั้นตอนการกรอกคะแนนผ่านเว็บไซต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.11 KB 27827
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 368 KB 27961
คู่มือการPrintชาระเงินบารุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 690.19 KB 34240
Pretest 2020 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.98 KB 34398