ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

“ ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ ”
Well-behaved and well-in formed