ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
  • มงกุฎขัตติยราชนารี คือ พระมหาพิชัยมงกุฏประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ถือเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำมงกุฎขัตติยราชนารีมาใช้เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน
  • พระพุทธพรนวมินทรราชินีถวาย เป็นพระพุทธรูปปางรำพึง ซึ่งเป็นปางประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีขนาดสูง 1.80 เมตร ประดิษฐานอยู่ ณ เรือนธรรมกาญจนาภิเษก พระพุทธรูปองค์นี้หล่อขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ณ โบสถ์วัดรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมทั้งทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตร และประทานพระธาตุ 5 องค์เพื่อบรรจุลงพระเกตุเมาฬี หลังจากนั้น ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พระองค์ได้ถวายนามพระพุทธรูปประจำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ว่า “พระพุทธพรนวมินทรราชินีถวาย” อันมีความหมายว่า “พระพุทธพรถวายสมเด็จพระบรมราชินีที่ 9”
  • เพลงมาร์ชนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นเพลงประจำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ประพันธ์ขึ้นโดย นางสาวกมลทิพย์ เศวตมาลย์ และเรียบเรียงทำนองโดย นายประยงค์ ชื่นเย็น
  • เก้ากัลปพฤกษ์ คือ ต้นกัลปพฤกษ์จำนวน 9 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ปลูกขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน, นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2), นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน (ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา), ตัวแทนคณาจารย์, ตัวแทนผู้ปกครอง, ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3, ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.2, ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 และตัวแทนชุมชน เป็นผู้ปลูกกัลปพฤกษ์ทั้ง 9 ต้น
  • สีน้ำเงิน-ฟ้า เป็นสีประจำโรงเรียน โดยสีน้ำเงินนั้นเป็นสีประจำโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา และสีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • คณะสี โรงเรียนมีคณะสีประจำโรงเรียน 5 คณะสี ได้แก่ มิ่งมหามงกุฎ (สีเขียว) ดุจขวัญขัตติยะ (สีแดง) เดชะนวราช (สีเหลือง) นฤนาถนารี (สีชมพู) และมนัสวีร์บดินทร (สีม่วง)